priestorsvetlopohybčlovekinterakciačaskontextúzemné plánovanie  urbanizmus  architektúra  design  v spolupráci  s: Martin Vizár /3D vizualizacie/ EUROSENCE /podklady 3D terénov/Ing. arch. Lucia Trajterová

územné plánovanie

urbanizmus

architektura

design

úvod

Analytický prístup - Prieskumy a rozbory sídiel.

Plánovanie rozvoja miest s výhľadom perspektívnej budúcnosti a podchytením potenciálu sídla výhľadom na územné, ekonomické a hospodárske súvislosti. 

Vízie rôznych foriem urbanizácie území. 

Určovanie regulačných nástrojov s ohľadom na mierku podrobnosti riešenia.

 

Poradenstvo v oblasti územného plánovania a rozvoja miest.