priestorsvetlopohybčlovekinterakciačaskontextúzemné plánovanie  urbanizmus  architektúra  design  v spolupráci  s: Martin Vizár /3D vizualizacie/ EUROSENCE /podklady 3D terénov/Ing. arch. Lucia Trajterová

územné plánovanie

urbanizmus

architektura

design

úvod

Riešenie území na zonálnej úrovni :

- stabilizované územia

- územia s potenciálom revitalizácie a reštrukturalizácie

- nové zóny v rozvojových územiach

 

Od prieskumov, analýz a určenia problémov zóny po návrh riešenia perspektívneho rozvoja v nadväznosti na kontaktné urbanistické štruktúry a systém mesta.